people-impact-on-politics

ประชาชน คือส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของการเมืองในประเทศ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเมือง

people-impact-on-politics                การเมือง คือสิ่งที่มาพร้อมกันประชาชนมีไว้เพื่อควบคุมประชากรในประเทศมีการดำรงชีวิตที่เป็นระบบระเบียบ และแน่นอนว่าการเมืองจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีประชาชนที่ให้ความสำคัญที่มากพอ เพราะประชาชนจะต้องแสดงสิทธิ ร่วมถึงบทบาทที่ตนเองจะต้องแสดงออกมาเช่น การเลือกตั้ง หรือการคัดสรรค์สิ่งต่างๆ ที่ตนจะที่สิทธิมีเสียงในด้านการเมือง

ดังนั้นหากเราจะบอกว่าสิทธิต่อการเมืองก็คือ Political Participation หมายความว่า ประชาชนจำต้องเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเมืองที่ตนเองมีสามารถมีบทบาทได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดสรรค์กฎหมาย , การเลือกผู้นำของประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่ภาครัฐได้นำเสนอเพื่อให้ประชาชนพิจารณา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองของประเทศนั้นๆ เองด้วย เช่นในบ้างประเทศได้มีการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเสรีภาพในด้านการเมืองมากนัก โดยอำนาจอาจจะยกในมือของคนบางกลุ่มเท่านั้นเอง ดังนั้นหากประเทศที่มีเสรีภาพในด้านการเมืองในด้านใดด้านหนึ่ง ประชาชนในประเทศก็ควรที่จะแสดงออกในบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ความสำนึกทางการเมือง” เพราะนอกจากจะพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ดีแล้ว ยังจะช่วยให้ประชากรในประเทศคนอื่นๆ เห็นถึงความสำคัญต่อสิทธิทางการเมือง และไม่ยอมโดนเอารัดเอาเปรียบในด้านการเมืองภายภาคหน้าได้

และหากพูดถึงความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในประเทศต่อการเมือง ก็คือสิ่งไม่สามารถที่จะล้วงเกินหรือแทรกแซงได้ด้วยประการทั้งปวง เพราะในตามกฎหมายนั้นหากมีใครที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนไม่ว่าเป็นในเรื่องของการปกครองหรือกฎหมายต่างๆ จะสามารถทำได้ก็ขึ้นผู้กับประชาชนทั้งสิ้นว่าจะเลือกแบบไหนเป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนก็ควรที่จะต้องไปใช้สิทธิและใช้เสียงของตนเองให้เป็นไปตามบ้านเมืองระบุเอาไว้อย่างเคร่งคัดกันด้วย เพื่อให้อนาคตของบ้านเมืองของเราดำเนินไปในทิศทางของประชาธิปไตย