สงครามบนคราบสมุทรเกาหลีที่หลายคนยังไม่เคยรู้

ประเทศเกาหลีเป็นประเทศรวมระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ก่อนจะมีการแยกออกมาในปี พ.ศ.2491 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีมีเขตติดต่อกับจีนในทางทิศเหนือของภูมิประเทศและมีทะเลล้อมรอบ ที่เรียกว่าคาบสมุทรเกาหลี เป็นคาบสมุทรที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเอเชีย มีความยาว 1000 กม. ทางตะวันออกของประเทศเกาหลีล้อมรอบด้วย ทะเลญี่ปุ่น (Eastsea) ด้านตะวันตกจะมีทะเลเหลืองและมีช่องแคบเกาหลีกับทะเลทั้งสองด้าน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นเทือกเขา พื้นที่ของคราบสมุทรเกาหลี ได้ถูกแบ่ง 2 ส่วนคือด้านประเทศเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือที่เรียกว่าเกาหลีใต้เป็นฝั่งประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกึ่งระบอบประธานาธิบดี สร้างความสมานฉันท์ต่อคนในชาติเป็นอย่างมาก โดยมี พัก กึน-ฮเย เป็นประธานาธิบดี และมี – ช็อง ฮง-ว็อน เป็นนายยกรัฐมนตรี สาธารณรัฐเกาหลีหรือเรียกว่าเกาหลีเหนือ เป็นฝั่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แบบพึ่งพาตนเองโดยมี คิม อิล-ช็อง เป็นประธานาธิบดี และคิม จ็อง-อึน เป็นผู้นำสูงสุดและคิม ย็อง-นัม เป็นนายยกรัฐมนตรี สองประเทศนี้ได้มีการสู้รบกันเพราะเนื่องมาจากการแบ่งแยกดินแดนหรือที่เรียกกันว่าสงครามเกาหลีตราบจนทุกวันนี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้มีประเทศพันธมิตรอีกหลายประเทศเข้าร่วมด้วยแต่จะมีประเทศหลักๆอยู่4ประเทศได้แก่ เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักรและสหประชาชาติ และประเทศเกาหลีเหนือได้พันธมิตรใหญ่ๆก็คือ เกาหลีเหนือ จีนและสหภาพโซเวียต โดยเริ่มทำสงครามกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกว่าสงครามเย็น เริ่มสู้สงครามกันเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 1950 […]

Continue Reading